4. JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 302

 

KLASA: 011-02/12-01/0055
URBROJ: 343-0100/01-12-001

Na temelju članka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (Narodne novine br. 72/12, 93/12), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa.

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (Narodne novine br.: 72/12, 93/12; u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu II. Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.

U slučaju ulaganja u izgradnju dječjih vrtića, podnositelj prijave su fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika 100% u privatnom vlasništvu te na početku ili na kraju ulaganja registrirana kao ustanova od javnog interesa koja nije obvezna biti u sustavu PDV-a.

U slučaju ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje dječjih vrtića, podnositelji prijave su javne ustanove, u rangu mikro poduzetnika, 100% u privatnom vlasništvu koje nisu obvezne biti u sustavu PDV-a.

III. DODJELA SREDSTAVA I IZNOS POTPORE

Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 302:

A) Sektor ruralnog turizma,

B) Sektor tradicijskih obrta,

C) Sektor izravne prodaje,

D) Sektor slatkovodne akvakulture,

E) Sektor usluga,

F) Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,

G) Sektor obnovljivih izvora energije.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR. Maksimalni udio potpore iznosi do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.

IV. UVJETI

Podnositelj dostavlja prijavu zajedno s propisanom dokumentacijom u dva primjerka (original i kopija numeriranih stranica) na obrascima iz Priloga IX. Pravilnika. Prijave se podnose isključivo preporučenom poštom na adresu navedenu u točki VI. natječaja.

V. PRIJAVNI OBRAZAC

Obrazac za podnošenje prijave nalazi se na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr. Obrazac se popunjava u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjava ručno mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo preporučenom poštom s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu) na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za IPARD, Mjera 302«. Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava počinje teći 20. kolovoza 2012. i traje do 24. rujna 2012.

Prijave pristigle prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

VIII. OBRADA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKA

Prijave pristigle po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. Nakon provjere kompletnosti zahtjeva u administrativnoj kontroli, bit će formirana rang--lista podnositelja, sukladno kriterijima iz Pravilnika. Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju